مریم عالی دائی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
آدرس: تهران، ضلع جنوب شرقی پل نصر (تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد)، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه ۱-، آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
تلفن:
فکس:
پست الکترونیک:
تارنما:

پیشینه و حوزه تحقیقاتی:
بهبود بازده و پایداری سلول خورشیدی پروسکایتی از طریق کنترل مورفولوژی - رشد تک بلورهای (ZnSxSe(1-x به روش انتقال بخار شیمیایی و مشخصه یابی آنها به منظور کاربرد در ادوات نوری