حسین احمدی
سمت: همکار تحقیقاتی
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
بیتا سعادتمند
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
محمدجواد حاجی نجفی
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
فرشته وهاب زاد
سمت: دانشجوی دکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
رامتین رستمیان
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
سوگل کرمی
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
مریم موسوی
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
میثم سعیدی
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
زهرا اکبرپور
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
محمود صادقی
سمت: دانشجوی دکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
بابک جانجان
سمت: دانشجوی دکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
امین پورفرد
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
مریم عالی دائی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
فاطمه انصاری
سمت: دانشجوی دکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جلال تقیلو
سمت: دانشجوی دکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
نجمه احمدی
سمت: دانشجوی دکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
فرزانه سادات قریشی
سمت: دانشجوی دکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
فرزین قانع گلمحمدی
سمت: همکار تحقیقاتی
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک