هیراد باستانی
سمت: همکار تحقیقاتی
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
عاطفه قربانی
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
میترا قره چماقلو
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
پریناز معززی
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
مائده کوهیان
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
نسرین صلح طلب
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
محسن صمدی
سمت: دانشجوی دکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
زهرا یگانگی
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
فرزاد مرده کتانی اصل
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
آذر خزائی‌پور
سمت: کارشناس آزمایشگاه
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
شعیب وسینی
سمت: همکار تحقیقاتی
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
پریا نظری
سمت: همکار تحقیقاتی
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
نسیبه منصوررضایی
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
مسعود پاینده
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
بهرام عبدالهی
سمت: همکار تحقیقاتی
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک