اخبار و رویدادها

جناب آقای دکتر قاضی زاده ریاست محترم پژوهشگاه وزارت نیرو به همراه همکارانی از دو گروه میکروالکترونیک و مواد غیرفلزی از آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشگاه تربیت مدرس، به مدیریت آقای دکتر وحیداحمدی بازدید کردند.