دوره آموزشی استاندارد ایزو 17025 مورخ 6 اسفند 96 در دانشگاه تربیت مدرس به میزبانی آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک برگزار شد.

 

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. استاندارد 17025 نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد. در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندار iso 9001 را که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل شد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.