جناب آقای دکتر قاضی زاده ریاست محترم پژوهشگاه وزارت نیرو به همراه همکارانی از دو گروه میکروالکترونیک و مواد غیرفلزی از آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشگاه تربیت مدرس، به مدیریت آقای دکتر وحیداحمدی بازدید کردند.

جناب آقای دکتر قاضی زاده ریاست محترم پژوهشگاه وزارت نیرو به همراه همکارانی از دو گروه میکروالکترونیک و مواد غیرفلزی از آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشگاه تربیت مدرس، به مدیریت آقای دکتر وحیداحمدی بازدید کردند.

در این بازدید، ضمن ارائه موضوعات تحقیقاتی و پروژه های انجام شده در زمینه های مختلف مانند آشکارسازها و سنسورها، افزاره های نوری و سلول های خورشیدی، زمینه های مشترک جهت همکاری این آزمایشگاه و پژوهشگاه تعیین شد. با توجه به پیشرو بودن این آزمایشگاه در زمینه سنسور و سلول های خورشیدی ( به ویژه سلول های خورشیدی پروسکایتی) و ظرفیت های ویژه این آزمایشگاه، قرار بر این شد که تفاهم نامه و قرارداد همکاری در زمینه های تحقیقاتی مشترک تدوین گردد.